Thứ Hai, 14/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Buổi chiều

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Thứ Ba, 15/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Buổi chiều

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Thứ Tư, 16/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Buổi chiều

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Thứ Năm, 17/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Buổi chiều

Sinh hoạt tổ chuyên môn

Thứ Sáu, 18/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9

Buổi chiều

Dạy học theo thời khóa biểu tuần 9