Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 10 năm 2019

 » Tài nguyên » Thư viện sách

Thư viện sách

Nhập tên cần tìm :  Thuộc